Egyetem, Egyetemek bemutatása

  Kaposvári Egyetem
   
  Az egyetem történetéből: A magyarországi felsőoktatás szerkezetének átalakításakor az alapító jogelőd intézmények kölcsönös elhatározása alapján, azok integrációjával jött létre 2000. január 1-jével a két kart és két kutatóintézetet befogadó Kaposvári Egyetem. Az intézmény megalapításában döntő szerepe volt Kaposvár Megyei Jogú Városnak, valamint Somogy Megye Önkormányzatának is, amelyek a jogelőd intézményeket anyagilag és erkölcsileg messzemenően támogatták, ezzel is kifejezve azt az igényüket, hogy Kaposváron önálló egyetem jöhessen létre.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Corvinus Egyetem
   
  Tisztelt Olvasó! Jelen oldal tanulmányozásakor a Budapesti Corvinus Egyetem sokrétű képzési kínálatával ismerkedhet meg. Az Egyetem hét kara öt - Agrár, Gazdaságtudományok, Informatika, Jogi, igazgatási és Társadalomtudományi - képzési területen összesen mintegy 150 programot hirdet meg. A meghirdetett szakok között jelen vannak az európai felsőoktatási reform elvei szerint kifejlesztett, a ciklusokra bontott, osztott képzési rendnek megfelelő új alapképzési (BA/BSc) és mesterképzési (MA/MSc) szakok. Az Egyetemen nyolc akkreditált doktori iskola folytat PhD képzést, a Karok többféle posztgraduális programot, MBA programot és szakirányú képzéseket hirdetnek meg. Külön rovatban tájékozódhat az olvasó a felsőfokú szakképzésekről és felnőttképzési programokról. Az Egyetem arra törekszik, hogy folyamatosan korszerűsítse képzési kínálatát. A fejleményekről ezen az oldalon tájékoztatjuk az Olvasót... Kerekes Sándor egyetemi tanár tudományos és oktatási rektorhelyettes
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Debreceni Egyetem
   
  A Debreceni Egyetem az ország más integrált felsőoktatási intézményeihez hasonlóan, addig önállóan működő intézmények (újra)egyesítésével és jogutódlásával 2000. január 1-ével jött létre. Történelmi gyökerei visszanyúlnak a Debreceni Református Kollégium alapításáig (1538), amelynek később kialakult három akadémiai tagozatára alapozva jött létre a Debreceni magyar királyi Tudományegyetem, az 1912. évi XXXVI. Törvénycikk alapján.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Mi az egyetem?
   
  Az egyetem elnevezés a latin universitas szóból származik, ami egyetemesség, összesség jelentéssel bír, miután a középkor egyetemei a tanárok és diákok közösségét, összességét jelentették. Ma már minden olyan oktatási intézetet, amelyen többféle szakon különböző magasabb fokozatokat lehet szerezni, egyetemnek hívnak. A kisebb intézményeknek, amelyek eggyel alacsonyabb szintű, speciális végzettséget biztosítanak, főiskola a nevük. Amerikában a legrégebbi és leghíresebb egyetemek közül ugyanakkor a történelmi hagyományok miatt többen is visszatértek erre az elnevezésre, noha széles körű felsőfokú képzést nyújtanak (Boston College, Dartmouth College és College of William and Mary).
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Károli Gáspár Reformatus Egyetem
   
  Az Egyházművészeti Intézet létrehozásának igényét egyrészt a kutatásban és az egyetemi oktatásban rejlő lehetőségek felismerése, másrészt a református egyházi gyakorlatban az Isten- dicsőítés gyakorlatában a művészeti megnyilvánulások elsorvadásának és igénytelenségének tapasztalata támasztotta. Mivel a Kárpát-medence magyar református művészeti emlékei az európai kultúra egyetemes értékei, ezek megőrzése, felelevenítése és bemutatása egyházunk és egyetemünk belső, identitásából és küldetéstudatából fakadó szüksége. Az Intézet első plenáris ülésén született döntés értelmében Szenci Molnár Albert nevét viseli. Az Intézet a Károli Gáspár Református Egyetem struktúráján belül négy szakcsoportban hangolja össze az oktatást és kutatást, az egyházi és tudományos közéletben eredményeit önállóan képviseli...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Pannon Egyetem
   
  A Pannon Egyetem történetéből: A Pannon Egyetem székhelye Veszprém, az ország egyik legrégibb városa. Itt működött az a káptalani főiskola, ahol a XIII. században a hét szabad művészet (filozófia, grammatika, retorika, dialektika, aritmetika, geometria, asztronómia) mellett jogot is tanítottak. Szerénytelenség lenne az intézmény jogutódjaként említeni egyetemünket, de Veszprém már akkor is tudásközpontként működött, majd a huszadik század közepén vált egyetemi várossá. 1949-ben a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem átszervezése után a belőle kialakított és csak mérnöki karokból álló Budapesti Műszaki Egyetem (BME) Nehézvegyipari Karának telephelyéül Veszprémet választották.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Semmelweis Egyetem
   
  Az oktatási tevékenység általános leírása: Egyetemünk jogelődje - a Nagyszombati Egyetem orvosi kara - alapításakor öt tanszékkel kezdte meg működését, míg a Semmelweis Egyetem mára öt különálló karon végez oktatási tevékenységet. Az egészségügyhöz és gyógyításhoz szorosabban kötődő karok teljesítményének köszönhetően a Semmelweis Egyetemen szerzett diploma nemzetközileg széles megbecsülésnek örvend. A Testnevelési és Sporttudományi Kar integrációja szintén világraszóló hagyományokkal gazdagította a Semmelweis Egyetemet. A méltán emlegetett múlt hagyományainak őrzése mellett a Semmelweis Egyetem elkötelezett az oktatás iránti korszerű igények kielégítése valamint az egészség- és életmódfejlesztés ügyei iránt. A karok sokszínűsége kivételes tanulási környezetet kínál hallgatóink számára.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Szent István Egyetem
   
  A Szent István Egyetem Magyarország több régiójában, az ország hat városában folytat oktató és kutató tevékenységet. A tudományos gondolattól a termékig, az állatgyógyászattól az építészetig, a pedagógusképzéstől a mérnök- és közgazdászképzésig számos formában kínálunk ismereteket. A legfontosabb célkitűzés mégis az, hogy a hozzánk jelentkezőket értelmiségivé, olyan önállóan gondolkodó diplomásokká neveljük, akik a világot a maga teljességében képesek átlátni. A Szent István Egyetemen neves, nemzetközileg hitelesített eredményeket elért kutatók, tudósok oktatják hallgatóinkat. Kiváló hely azoknak, akik alma matert keresnek felsőfokú tanulmányaikhoz. Egy Életre Való döntés!
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Debreceni Református Hittudományi Egyetem
   
  A debreceni teológiai oktatás nemcsak nagy múltra tekint vissza, de azért tett szert hazai és nemzetközi elismertségre, mert hitvallásosságát és identitását megőrizve igyekezett mindenkor megfelelni a kor követelményeinek és választ adni az egyházkérdéseire, a társadalmi kihívásokra. Mivel az iskolák az egyház veteményes kertjei, ... bennük a nyelvek ismerete, latin, görög nyelvtan, (ahol lehet, a héber is), dialektika, retorika, a teológia megismeréséhez szükséges szabad tudományok is taníttassanak. Azután a teológia, a Szentírás ... adassék elő az ifjúságnak.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
   
  Az alapítók és a művészképzés mestereinek hagyományai által alakult ki a Zeneakadémia küldetése: Az olyan alkotó- és előadóművészek, s egyben tanárok képzését tekinti elsődlegesnek, akik az egyetemes és a nemzeti kultúra, ezen belül elsősorban a zeneművészet értékeinek birtokában széleskörű, korszerű zenei képzettségük, magas fokú mesterségbeli tudásuk alapján alkalmasak a hazai és a nemzetközi zenei életben az előadóművészi, az alkotói és a zenetudományi tevékenységre, az iskolai zenei nevelésre és az egyházzene művelésére. Sokoldalú, a tanári munkára orientált pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani képzettségük, általános műveltségük és idegen nyelvi ismeretük által felkészültek arra, hogy a zenei nevelés sajátos eszközeit a tanulók szakmai képzésére, érzelmi és esztétikai nevelésének szolgálatába állítsák.
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selye János Egyetem promo video Kaposvári Egyetem Andragógia szak bemutatkozó Károli Gáspár Református Egyetem Széchenyi István Egyetem - SZE-Győr A Debreceni Egyetem Nemzeti Közszolgálati Egyetem Corvinus Egyetem reklámfilmje Kaposvári Egyetem bemutatkozó kisfilm Bemutatjuk a Semmelweis Egyetemet! Széchenyi István Egyetem - A jövő Győrben épül
336
Untitled Document